This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-21
Ilmoituksen numero2022-108836
TED numero
OstajaorganisaatioKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
Salpausselänkatu 22
FI-45100 Kouvola
http://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotMaahanmuuttajien suomen kielen taidon lähtötason arviointi 2023 - 2024
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75531/notice/108836/overview
Originaali JSON tietue108836.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausArviointi Lähtötason arvioinnissa testattavan osaamisesta on tultava esiin seuraavat seikat: 1) luku- ja kirjoitustaito latinalaisilla kirjaimilla ja muilla mahdollisilla kirjoitusjärjestelmillä; 2) suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito osa-alueilla kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen; 3) opiskelutaidot ja -valmiudet, (rakenteellinen hahmottaminen, matemaattiset perustaidot, kyky omaksua uusia asioita, opiskelumotivaatio) ottaen huomioon mm. aikaisempi koulutus ja työkokemus. Tuottaja arvioi suomen kielen taitoa eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukaisesti. Tuottaja ilmoittaa työvoimaviranomaiselle asiakkaan suomen kielen taidon puhumisesta, kirjoittamisesta, tekstin ymmärtämisestä ja puheen ymmärtämisestä erikseen viitekehyksen tasojen mukaisesti. Tuottaja sisällyttää arviointiin suosituksen testattavalle soveltuvasta koulutuksesta tai muusta palvelusta. Lisäksi primäärilukutaidottomien henkilöiden kohdalla arvioidaan, soveltuuko henkilö paremmin joustavan vapaan sivistystyön suomen kielen opetukseen vai aikuisten perusopetukseen. Tuottaja kirjaa arvioinnin tuloksen ja muut työvoimaviranomaisen kanssa sovittavat tiedot Koulutusporttiin tai muuhun osoitettuun järjestelmään. Lisäksi Tuottaja antaa arvioinnin tuloksen asiakkaalle kirjallisena Työvoimaviranomainen sopii asiakkaan kanssa osallistumisesta arviointiin ja varaa asiakkaalle ajan Koulutusportti-järjestelmän kautta. Tuottaja järjestää arvioinnit työvoimaviranomaisen kanssa sopiminaan päivinä. Palvelutavat ja -menetelmät Palvelu tulee tuottaa Tuottajan omissa tai mahdollisesti vuokraamissa tiloissa asiakkaan kanssa kasvokkain. Palvelu toteutetaan osittain henkilökohtaisena ja osittain ryhmämuotoisena. Poikkeuksista voidaan sopia yhdessä Tilaajan, Tuottajan ja työvoimaviranomaisen kesken. Asiantuntijaresurssit Lähtötasoarviointeja tekevien asiantuntijoiden osaaminen kirjataan tarjouspyynnön liitteenä olevaan henkilöresurssien vähimmäisvaatimukset -lomakkeeseen. Tarjouksessa on oltava nimettynä yksi (1) vastuuasiantuntija. Vastuuasiantuntijaa koskee vähimmäisehto 1. Muiden alkukartoituksia tekevien asiantuntijoiden tulee täyttää vähimmäisehto 2. Työkokemusta, koulutusta ja kielitaitoa koskevien tietojen on oltava ajan tasalla. Palvelun toteutus ja seuranta Tuottajan matkakorvauksia tms. ei korvata erikseen, vaan niiden tulee sisältyä palvelun hintaan. Palvelun suunnittelu, jälkityö, arvion kirjaaminen asiakkaista, raportointi, kokoukset yms. sisältyy hintaan. Tarjouspyynnön liitteenä on puitesopimusluonnos. Tilaaja tai sopimuksen muu yhteyshenkilö voivat tarpeen mukaan tehdä erillisiä asiakaskyselyjä tai pyytää Tuottajalta selvityksiä laadun varmistamiseksi. Muuta huomioitavaa: Tuottaja raportoi palvelun toteuttamisesta toimittamalla kahden kuukauden välein seurantalomakkeen laskun liitteenä tilaajalle. Tuottaja toimittaa kaksi kertaa vuodessa yhteenvetoraportin palvelun tilaajalle. Raportissa Tuottaja käsittelee kootusti järjestettyjen palvelujen toteuttamista, onnistumista, tavoitteiden toteutumista sekä mahdollista kehittämisehdotuksia. Yhteenvetoraportin sisällöstä sovitaan tarkemmin yhdessä Tilaajan kanssa. Jos asiakas ei peru tuloaan kartoitukseen ja palvelu jää tästä syystä käyttämättä, Tilaaja maksaa 10 prosenttia toteutumattoman alkukartoituksen hinnasta, mikä tulee käydä ilmi laskusta. Toteutumattomat alkukartoitukset yksilöityine tietoineen toimitetaan laskun liitteinä Tilaajalle. Tarjoajien ei tule kirjata tarjouksiinsa omia ehtoja tai varaumia COVID-19-pandemiaan liittyen, koska tällaisen ehdon tai varauman asettaminen saattaa johtaa tarjouksen hylkäykseen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C5, FI1C4
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset